Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta pētniecības pieteikums "Nacionālās monitoringa programmas uzlabošana Rīgas līcim, sniedzot rekomendācijas jaunai papildinātai metodoloģijai, ieskaitot vairāku datu ieguves metožu izmantošanu, apvelinga noteikšanu un raksturošanu (1.1.1.2/VIAA/4/20/733)"

Pētniecības pieteikums "Nacionālās monitoringa programmas uzlabošana Rīgas līcim, sniedzot rekomendācijas jaunai papildinātai metodoloģijai, ieskaitot vairāku datu ieguves metožu izmantošanu, apvelinga noteikšanu un raksturošanu (Improvement of national marine monitoring through new methodology and recommendations in the Gulf of Riga, including upwelling detection, characteristics and using multiple data acquisition methods) (1.1.1.2/VIAA/4/20/733)" tiks īstenots Latvijas Hidroekoloģijas institūtā (LHEI). Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot prasmes un kompetences, iegūt jaunas zināšanas citās disciplīnās, lai tādējādi palielinātu gan pēcdoktoranta PhD Māra Skudras, gan arī LHEI un Latvijas pētnieku kopumā zinātnisko kapacitāti, iezīmējot jaunas pētnieciskās darbības perspektīvas un jaunus pētījumu virzienus. Projekta zinātniskais mērķis ir noteikt apvelinga iestāšanās gadījumus, raksturot tos un novērtēt to ietekmi uz Rīgas līča piekrastes reģionu vides stāvokli, pielietojot Rīgas līcī arī līdz šim neizmantotas datu ieguves metodes (piem. "viedās bojas", satelītdati, modeļdati, glaideris). Pētījuma mērķis iekļauj jaunu zināšanu apguvi, lai spētu radīt jaunus produktus (metodoloģiju) un pakalpojumus tādējādi uzlabojot nacionālo jūras monitoringa programmu.

Zinātniskais mērķis atbilst Latvijas Republikas Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) mērķim, jo palielina inovācijas kapacitāti (monitoringa programmas uzlabošana, pateicoties jaunai un inovatīvai metodoloģijai) un ir saistīts ar tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā (jaunas datu ieguves metodes).

Rezultāti tiks publicēti zinātniskās publikācijās un izmantoti jaunas metodoloģijas radīšanai. Pētniecības pieteikuma kopējās izmaksas: 111,504.90 EUR Pētniecības pieteikuma ilgums: 01.01.2021 – 30.06.2023

28.04.2021. Pētniecības pieteikuma progress, aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati
Kopā ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte; TALTECH) virtuālās mobilitātes ietvaros ir definēts pētījumā izmantojamais modelis GETM – General Estuarine Transport Model. Noteikti modeļa galvenie raksturlielumi - robežas, izšķirtspēja, vertikālie slāņi, dabiskos procesus aprakstošie vienādojumi, parametrizācija u.c., vajadzīgie ievades dati - sākotnējais stāvoklis no Copernicus Marine Service re-analīzes periodam 1989.-2015.; meteoroloģijas dati no atmosfērisko prognožu modeļa HIRLAM; modeļa horizontālās robežas apstākļi no klimatoloģiskajām T/S vērtībām Kategatā un novērotajām ūdens līmeņa svārstībām Gēteborgas stacijā, kā arī  modeļa rezultatīvie parametri - piemēram, ūdens virsmas temperatūra un straumju komponentes Rīgas līcī kombinācijā ar 3D termohalīnajiem laukiem.
2021 g. maijā tiks izstrādāts detalizēts pārskats par modeļa izstrādes aktivitātēm un galvenajām īpašībām, savukārt 2021. g. jūnijā plānots prezentēt gatavu modeļa kodu.

30.06.2021. Pētniecības pieteikuma progress
Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana
Kopā ar sadarbības partneri (Ventspils Augstskola) ir iegūti pirmie satelītdati (no LANDSAT un SENTINEL) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī periodam no 2010. gada līdz mūsdienām (maijs-septembris). Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) ir izvietota smartboja netālu no Skultes ostas, kas iegūst dažādus ūdeni raksturojošus parametru datus, tostarp temperatūras datus, kas ir primāri svarīgi projekta vajadzībām. 31.03.2021 tika novadīts seminārs Latvijas Hidroekoloģijas institūtā par smartboju jeb "gudro boju" sistēmu (darbība, parametri, īpatnības u.c.) un plānotajiem mērījumiem ar glaideri Rīgas līcī. Balstoties uz sastādīto mērījumu un datu ievākšanas plānu 2021. gadam, 29.04., 27.05, un 10.06.2021 ir veikti pirmie lauka darbi - zondes mērījumi Rīgas līča D, DR un R piekrastē.

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati
Ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte) ir pabeigta virtuālā mobilitāte, kuras ietvaros tika veikts darbs pie Rīgas līča modeļa izstrādes. Šobrīd modelis ir izstrādāts un sākotnējie Rīgas līča modeļa rezultāti ir pieejami, notiek tālāka datu apstrāde un analīze.

02.12.2021. Pētniecības pieteikuma progress

Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

Uz šo brīdi ar sadarbības partneri (Ventspils Augstskola) ir iegūti visi satelītdati (no LANDSAT-7, LANDSAT-8 un SENTINEL-3) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī periodam no 2010. gada līdz mūsdienām (maijs-septembris). Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) izvietotā smartboja netālu no Skultes ostas turpina iegūt datus, taču temperatūras dati par interesējošo laika periodu (2021. g. maijs-septembris) tika iegūti ar pārtraukumiem, kam par iemeslu bija tehniskas problēmas.

2021.g. turpinājās datu iegūšana lauka darbos – mērījumi un paraugu ievākšana Rīgas līcī notika 06.07. (līča D daļā), 13.07. (līča A piekraste), 02.-06.08. (visa līča teritorija) un 17.08.2021 (līča DR piekrastē).

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati.

Ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte) ir izstrādāts Rīgas līča modelis. Rezultāti ir pieejami, sākot no 2010. g. Šobrīd noris datu apstrāde un tiek izskatītas iespējas papildus datu iegūšanai no modeļa.

Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

Ir apstrādāti un iegūti pirmie rezultāti no lauka darbos (sk. iepriekš) ievāktajiem ūdens paraugiem (piemēram, zondes dati un ūdens ķīmiskie paraugi). Pirmie rezultāti ar piemēriem ir tikuši izplatīti sociālajos tīklos un/vai prezentēti publiskos pasākumos (sk. nākamo aktivitāti). Turpinās aktīvs darbs pie iegūto satelītdatu apstrādes un modeļa rezultātu apstrādes, interpretācijas un sagatavošanas tā, lai iegūtos rezultātus varētu vēlāk prezentēt konferencēs un iesniegt publikāciju veidā.

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

29.06.2021 - LHEI Zinātniskās Padomes sēdes laikā tika sniegts pirmais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu.

05.08.2021 - dalība "Vides dienas" pasākumā Liepājas pludmalē ar prezentāciju par to, kas ir apvelings (veidošanās nosacījumi, galvenās īpašības, nozīme u.c.);

17.08.2021 - dalība radioraidījumā "Zināmais nezināmajā", raidījuma ieraksts atrodams Latvijas Radio arhīvā;

21.08.2021 - projekta rezultātu prezentēšana Ostas svētkos, Zvejniekciemā. Visiem interesentiem tika stāstīts par smartboju darbību, veiktajiem mērījumiem un mērījumu/rezultātu vizuālo atspoguļošanu, kā arī par apvelinga īpatnībām un tā detektēšanu.

21.03.2022. Pētniecības pieteikuma progress:

Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

Uz šo brīdi praktiski ir noslēgusies satelītdatu apstrāde (LANDSAT-7, LANDSAT-8 un SENTINEL-3) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī periodam no 2010. gada līdz mūsdienām (maijs-septembris). No kopā apstrādātajiem 562 satelītattēliem tika atlasīts 81 attēls, kuros ir kaut mazākais apvelinga signāls (pazemināta ūdens virsmas temperatūra piekrastes rajonos). Šis skaits var nedaudz samazināties, jo vēl jāizanalizē mākoņu ietekme 2017., 2020. un 2021. gadā (daži piemēri redzami LHEI Facebook profila ierakstos).

Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) izvietotā smartboja netālu no Skultes ostas turpināja iegūt projektam nepieciešamos ūdens temperatūras datus, taču 23. februārī datu pārraide pārtrūka. Tuvākajā laikā ir ieplānoti smartbojas apkopes darbi, lai datu ieguve varētu atjaunoties, un temperatūras dati, sākoties vasaras sezonai (projektam visnozīmīgākais laika nogrieznis), atkal būtu pieejami.

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati

Ar sadarbības partneri (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte) ir izstrādāts Rīgas līča modelis. Rezultāti ir pieejami, sākot no 2010. g. Šobrīd noris datu apstrāde - atlase, salīdzināšana ar satelītdatiem un in-situ mērījumiem, vizualizācija, rezultātu pielāgošana publikāciju/konferenču vajadzībām u.c.

Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

Ir apstrādāti visi rezultāti no 2021. g. lauka darbos ievāktajiem ūdens paraugiem (zondes dati un ūdens ķīmiskie/bioloģiskie paraugi). Rezultāti ar piemēriem ir tikuši izplatīti sociālajos tīklos un/vai prezentēti publiskos pasākumos. Turpinās aktīvs darbs pie visu iegūto datu apstrādes, interpretācijas un sagatavošanas tā, lai iegūtos rezultātus varētu vēlāk prezentēt konferencēs un iesniegt publikāciju veidā. Ir apstiprinātas tēzes dalībai starptautiskajā konferencē (4th Baltic Earth Conference, Jastarnia, Hel Peninsula, Poland; https://baltic.earth/events/087774/index.php.en). Ir apkopota zinātniskā literatūra un sākts darbs pie 1. publikācijas rakstīšanas. Šī brīža plānotais nosaukums ir "Upwelling characteristics in the Gulf of Riga (Baltic Sea) – multiple data source approach"

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

09.12.2021 - tiešsaistes pasākums vidusskolēniem par to, kā nonākt līdz zinātniska pētījuma idejai. Lekcijas nosaukums "Kā nonākt līdz (pētījuma, projekta) idejai?". Visiem interesentiem tika stāstīts par smartboju darbību, to veiktajiem mērījumiem, lietderību brīžos, kad nav iespējams datus iegūt lauka darbos, kā arī kā nonākt no idejas līdz tās realizācijai praksē (pasākuma rīkotāju atsūtītā programma atrodama sadaļā "Rezultātu dokumenti"). 17.12.2021 - LHEI Zinātniskās Padomes sēdes laikā tika sniegts otrais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu.

01.09.2022. Pētniecības pieteikuma progress:

Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

Uz šo brīdi praktiski ir noslēgusies satelītdatu apstrāde (LANDSAT-7, LANDSAT-8 un SENTINEL-3) par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī no 2010.-2021. gadam. Ir iegūti satelītdati par 2022. gadu (maijs-jūlijs), kas vēl tiks apstrādāti (arī par augustu un septembri).

Kopā ar sadarbības partneri (Skultes ostas pārvalde) izvietotā smartboja netālu no Skultes, pēc apkopes darbiem un pārtraukuma, ir atsākusi savus mērījumus ar patstāvīgu datu ieguvi no 2022. g. 1. jūnija.

2022.g. turpinās datu iegūšana lauka darbos – mērījumi un paraugu ievākšana Rīgas līcī notika 13.07. (līča A daļā), 14.-19.08. (visa līča teritorija), 21.08. (līča D piekraste).

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati

Šobrīd turpinās datu apstrāde/analīze ar uzsvaru uz tiem modeļa datiem jeb rezultātiem, kuri atbilst novērotajiem un detektētajiem apvelinga gadījumiem Rīgas līcī laika posmā no 2010.-2022. gadam.

Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

Turpinās aktīvs darbs pie visu 2022. gadā iegūto datu apstrādes un rezultātu noteikšanas (zondes dati un ūdens ķīmiskie/bioloģiskie paraugi), interpretācijas un sagatavošanas tā, lai iegūtos rezultātus varētu vēlāk prezentēt konferencēs un iesniegt publikāciju veidā. Turpinās darbs pie 1. publikācijas rakstīšanas. Plānotais nosaukums - "Upwelling characteristics in the Gulf of Riga (Baltic Sea) – multiple data source approach". Ir veiktas konsultācijas ar LHEI kolēģiem par 2. publikācijas potenciālo plānu, iespējamo saturu un laika grafiku. 2. publikācija fokusēsies uz 2021. un 2022. g. ievāktajiem ūdens paraugiem apvelinga zonā un ārpus tās, kā arī kāda ir bioloģisko procesu norise un dinamika šajos reģionos (apvelinga zonā un ārpus tās).

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

28.06.2022 – izplatīta preses relīze ziņu aģentūrā LETA par projekta pirmajiem rezultātiem;

08.07.2022 - LHEI Zinātniskās padomes sēdē  tika sniegts trešais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu;

25.07.2022 – LHEI Facebook lapā publicēts īss video no apvelinga “medībām” un paraugu ievākšanas 2022. g. 13. jūlijā;

13.08.2022 – smartbojas sistēmas un darbības prezentēšana (posteris) Ostas svētkos, Zvejniekciemā. Visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar Skultes smartbojas darbību, veiktajiem mērījumiem un mērījumu/rezultātu vizuālo atspoguļošanu.

18.01.2023. Pētniecības pieteikuma progress:

 Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

 Ir pabeigta ar sadarbības partneri (Ventspils Augstskola) iegūto satelītdatu (no Sentinel-3, Level-2; Landsat 7 un Landsat 8) pamatapstrāde par temperatūras sadalījumu Rīgas līcī no 2010.-2022. gadam (maijs-septembris). Publikācijām derīgie un izmantojamie satelītattēli tiks pielāgoti atbilstoši vajadzībām;

Kopā ar sadarbības partneri (Skultes Ostas Pārvalde) izvietotā smartboja netālu no Skultes ostas turpina savu darbu un joprojām iegūst datus ar 1 h intervālu;

Šobrīd ir veikti visi plānotie lauka darbi, kuros tika iegūti zondes mērījumi un paņemti ūdens ķīm. un biol. paraugi Rīgas līcī;

Ir atjaunota informācija par visu līdz šim projekta laikā veikto mērījumu un datu ievākšanu atskaites formā, ir aprakstīta visa līdz šim projekta laikā veiktā datu apstrādes norise un raksturotas galvenās izmantotās datu analīzes metodes atskaites formā, visi iegūtie dati apkopoti kopējā datubāzes failā.

 Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati

 Balstoties uz iegūtajiem datiem no satelītdatiem un datiem, kas iegūti no lauka darbiem, šobrīd tiek izvēlēti un pielāgoti tie modeļa dati jeb rezultāti, kuri atbilst novērotajiem un detektētajiem apvelinga gadījumiem Rīgas līcī, un kuri būs piemēroti un noderīgi plānotajām publikācijām.

 Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

 1. Turpinās darbs pie 1. publikācijas rakstīšanas ar nosaukumu "Upwelling characteristics in the Gulf of Riga (Baltic Sea) – multiple data source approach" - pabeigta satelītdatu analīze un lauka darbos iegūto ūdens paraugu noteikšana/analīze. Praktiski pabeigta vēsturisko datu analīze un rezultātu pielāgošana un interpretācija publikācijas vajadzībām;
 2. No 2022. g. novembra ir uzsākts darbs saistībā ar papildus ieplānoto publikāciju, kas izmantos projekta laikā iegūtos datus par straumēm no Skultes smartbojas un koncentrēsies uz mikroplastmasas transporta raksturošanu Rīgas līča teritorijā, un kā potenciāli apvelings varētu ietekmēt mikroplastmasas transportu;
 3. urpinās darbs pie sākotnēji plānotās 2. publikācijas (šobrīd trešā pēc plānotās secības) - ir definēts potenciālais plāns, lauka darbos iegūtie fitoplanktona un zooplanktona dati ir izanalizēti. Publikācija fokusēsies uz 2021. un 2022. g. ievāktajiem ūdens paraugiem apvelinga zonā un ārpus tās un to, kāda ir bioloģisko procesu norise un dinamika šajos reģionos (apvelinga zonā un ārpus tās), kopā izdevās dabā "noķert" un ievākt biol. un ķīm. paraugus 3-4 gadījumos.

Pirmās divas publikācijas ir plānots iesniegt kādā no MDPI izdevēja vai analogiem žurnāliem, lai varētu abas divas publikācijas publicēt līdz 2023. g. 30. jūnijam, un sasniegt projektā paredzētos rezultatīvos rādītājus. Ņemot vērā, ka projekta vajadzībām un plānotās trešās publikācijas vajadzībām dati tika iegūti arī vēl 2022. gada augustā, visticamāk, ka šī publikācija tiks publicēta pēc 2023. g. 30. jūnija.

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

Tika papildināta informācija saistībā ar projekta plāna atjaunošanu par tām projekta aktivitātēm, kurām ir notikusi kāda nobīde no sākotnēji plānotā izpildes grafika vai ir izmainījusies pieeja jeb plāns (ar uzsvaru saistībā ar publikācijām, to skaitu un plānoto realizācijas laiku) kā realizēt kādu noteiktu projekta aktivitāti.

30.09.2022 - piedalīšanās Latvijas Hidroekoloģijas institūta kopā ar sadarbības partneriem organizētajā pasākumā “Zinātnieku nakts” (https://www.facebook.com/events/371052518573811/?ref=newsfeed; https://www.facebook.com/lheilv/posts/pfbid0ysDs8rWW3yyYUcNxXyFuSrKrjVJ23idVdMUxTBSoebDDnUrbpTTzM8Qnugp21NwMl). Starp dažādām aktivitātēm un tēmām apmeklētāji tika iepazīstināti ar to, kas īsti ir apvelings, kā tas veidojas, kā to detektēt un kā tas izskatās dabā, prezentējot un stāstot par projektā sasniegtajiem rezultātiem. Pasākums tika pārsvarā organizēts grupās, kas ļāva visiem interesentiem arī mutiski izstāstīt par apvelingu (posteris tika izmantots kā vizuālais uzskates materiāls) līdzīgi vai vēl efektīvāk nekā semināra formātā.

06.01.2023 - LHEI Zinātniskās Padomes sēdes laikā tika sniegts ceturtais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu.

02.05.2023. Pētniecības pieteikuma progress:

Aktivitāte Nr. 1 – Mērījumi un datu ievākšana

Ir sasniegti visi šīs aktivitātes rezultatīvie rādītāji atbilstoši plānam. Publikācijām derīgie un izmantojamie dati no apkopotās datubāzes tiks pielāgoti atbilstoši publikāciju mērķiem un vajadzībām.

Aktivitāte Nr. 2 – Rīgas līča modeļa dati

Ir sasniegti visi šīs aktivitātes rezultatīvie rādītāji atbilstoši plānam. Šobrīd plānots, ka modeļa dati tiks izmantoti kā piemēri 1. publikācijā (plānotais nosaukums: “Upwelling characteristics in the Gulf of Riga (Baltic Sea) – multiple data source approach”), bet lielāks uzsvars uz modeļa datiem būs 3. publikācijā, kad tiks sīkāk analizēti atsevišķi apvelinga gadījumi, kurus izdevās fiksēt un "noķert" lauka darbos.

Aktivitāte Nr. 3 – Projekta rezultātu izstrāde un attīstīšana

 1. Veiksmīga dalība vietējā konferencē (Latvijas Universitātes 81. Starptautiskā zinātniskā konference, Riga, Latvija; 2023. g. 15. marts), ar mutisku prezentāciju;
 2. Turpinās darbs pie 1. publikācijas rakstīšanas ar nosaukumu "Upwelling characteristics in the Gulf of Riga (Baltic Sea) – multiple data source approach" - līdz maija vidum plānots pabeigt atlikušo vēsturisko datu analīzi. Pārējo rezultātu pielāgošanu un interpretāciju publikācijas vajadzībām plānots veikt tā, lai orientējoši maija beigās varētu iesniegt zinātnisko rakstu;
 3. No 2022. g. novembra ir uzsākts darbs saistībā ar papildus ieplānoto publikāciju, kas izmantos projekta laikā iegūtos datus par straumēm no Skultes smartbojas un koncentrēsies uz mikroplastmasas transporta raksturošanu Rīgas līča teritorijā, un kā potenciāli apvelings varētu ietekmēt mikroplastmasas transportu. Plānotais publikācijas nosaukums ir "Citizen science supported study sets baseline for micro- and mesoplastic pollution data in Baltic Sea and Gulf of Riga beach environment" - šobrīd ir aprakstīti projekta laikā iegūtie straumju rezultāti no Skultes smartbojas, aprakstīta datu iegūšanas metodika kā arī uzrakstīta diskusijas daļa par straumju potenciālo ietekmi un nozīmi mikroplastmasas transportā Rīgas līcī. Kopā ar līdzautoriem plānots publikāciju iesniegt žurnālā "Frontiers in Marine Science" orientējoši maija beigās/jūnija sākumā;
 4. Turpinās darbs pie šobrīd plānotās 3. publikācijas - ir definēts potenciālais plāns, lauka darbos iegūtie fitoplanktona un zooplanktona dati ir izanalizēti. Publikācija fokusēsies uz 2021. un 2022. g. ievāktajiem ūdens paraugiem apvelinga zonā un ārpus tās un to, kāda ir bioloģisko procesu norise un dinamika šajos reģionos (apvelinga zonā un ārpus tās), kopā izdevās dabā "noķert" un ievākt biol. un ķīm. paraugus 3-4 gadījumos. Attiecībā uz šiem apvelinga gadījumiem, tiks arī sīkāk analizēti modeļa rezultāti.
  Pirmās divas publikācijas bija plānots iesniegt kādā no MDPI izdevēja vai analogiem žurnāliem, taču šobrīd šis plāns ir mainīts, lai izslēgtu risku, ka Scopus vai Web Of Science datubāzēs varētu netikt citētas šīs publikācijas (pēc rakstiem par to, ka MDPI izdotos žurnālus uzskata par “predatory” žurnāliem). Trešā publikācija tiks publicēta pēc 2023. g. 30. jūnija, taču tas neietekmē projekta plānā paredzēto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju skaitu (2 publikācijas) šajā sadaļā;
 5. Metodoloģiju un Rekomendācijas plānots pabeigt 2023. g. jūnijā.

Aktivitāte Nr. 4 – Projekta uzraudzība, pārvaldība un projekta rezultātu un aktivitāšu izplatīšana

06.01.2023 - LHEI Zinātniskās Padomes sēdes laikā tika sniegts ceturtais progresa ziņojums par PostDoc projekta gaitu (sākotnēji tika plānots decembrī).

26.01.2023 - Tika iesniegts abstrakts dalībai vietējā konferencē (Latvijas Universitātes 81. Starptautiskā zinātniskā konference, Riga, Latvija; 2023. g. 15. marts).

Tika papildināta informācija saistībā ar projekta plāna atjaunošanu par tām projekta aktivitātēm, kurām ir notikusi kāda nobīde no sākotnēji plānotā izpildes grafika vai ir izmainījusies pieeja jeb plāns (ar uzsvaru saistībā ar publikācijām, to skaitu un plānoto realizācijas laiku) kā realizēt kādu noteiktu projekta aktivitāti.Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.