ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/008 "Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē"

Projekta vadošais partneris - Daugavpils Universitāte

Projekta kopējais finansējums - 3 069 684,21 EUR, t.sk. ERAF finansējums 2 478 770 EUR

Projekta galvenais mērķis - stiprināt Daugavpils Universitātes institucionālo kapacitāti, koncentrējot pētniecības resursus un modernizējot DU un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniecības infrastruktūru viedās specializācijas jomās, lai veicinātu pētniecības infrastruktūras izmantošanu tautsaimniecības problēmu risināšanā.

LHEI projekta ietvaros konsolidēsies ar Daugavpils Universitāti un uzlabos pētniecības infrastruktūru, izmantojot šīm aktivitātēm 500 000 EUR.

Projekta progress no 2018. gada 1. marta –  31. maijam

Lai veicinātu pētniecības infrastruktūras izmantošanu tautsaimniecības problēmu risināšanā, projekta ietvaros tiek veikta Daugavpils Universitātes (DU) un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) zinātniskās aparatūras modernizēšana, iegādājoties jaunu aprīkojumu starptautiski novērtētajās pētniecības programmās definētajās prioritārās attīstības jomās: matemātika, fizika, nanomateriāli, materiālu inženierzinātnes; bioloģija.

DU pētniecības programmu „Matemātika, fizika, nanomateriāli, materiālu inženierzinātnes” un „Bioloģija” īstenošanai, kā arī kopīgas pētniecības programmas „Bioloģija” ar LHEI realizēšanai šajā periodā notiek fotoluminiscences un Ramana spektrofotometra un augstas izšķirtspējas elektronmikroskopa iegādes procedūra, kā arī datortehnikas iegāde pētniecībā iesaistītā LHEI personāla darba vietu aprīkojuma modernizēšanai.

Projekta progress no 2018. gada 1. jūnija –  31. augustam:

DU un LHEI kopīgas pētniecības programmas „Bioloģija” realizēšanai veikta datortehnikas iegāde un piegāde - 10 datori - pētniecībā iesaistītā LHEI personāla darba vietu aprīkojuma modernizēšanai.

Projekta progress no 2018.g. 1. septembra līdz 30. novembrim:

Sadarbībā ar vadošo partneri - Daugavpils Universitāti - LHEI piedalījies iepirkumu specifikāciju precizēšanā, lai sekmīgi turpinātos projekta un kopīgās pētniecības programmas "Bioloģija" realizācija.

Projekta progress no 2018.g. 1.decembra līdz 2019.g. 28. februārim

Pārskata periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) saņēmis Daugavpils Universitātes kā vadošā partnera iepirkto aparatūru un aprīkojumu laboratorijām.  LHEI piegādāts Tecan Spark mikroplašu lasītājs - spektrofluorimetrs, kuru paredzēts izmantot vides veselības pētījumiem, nosakot aļģu toksīnus, dažādus piesārņotājus ekotoksikoloģiskajos testos un biomarķieru mērījumiem. LHEI laboratorijās savukārt uzlaboti darba apstākļi, aprīkojot tās ar gaisa kondicionēšanas sistēmām. Karstākajā darba un gada laikā - vasarā - tagad būs iespējams veikt kvalitatīvus mērījumus, neraizējoties par aparatūras pārkaršanu.

Projekta progress no 2019.g. 1. marta līdz 31. maijam

Pārskata periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) plānojis lauku darbus, kā arī veikta pirmā paraugu ievākšana sezonas pavasara reisā, lai būtu iespējams uzsākt pilnvērtīgu  Tecan Spark mikroplašu lasītāja - spektrofluorimetra izmantošanu ekotoksikoloģiskajiem testiem un biomarķieru mērījumiem. LHEI arī aktīvi gatavo projektu pieteikumus starptautisko un nacionālo finansēšanas programmu projektu uzsaukumiem par vides veselības novērtēšanas jautājumiem, projektos attiecīgi paredzēta spektrofluorimetra lietošana datu iegūšanai. 

Projektā paveiktais no 2019.g. 1. jūnija līdz 31. augustam

Pārskata periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūts piedalījies Daugavpils Unversitātes (DU) kā projekta vadošā partnera iepirkumu rezultātu noskaidrošanā, sniedzot eksperta vērtējumus par pretendentu piedāvājumiem. Sakarā ar DU noslēgtajiem līgumiem  par mikroviļņu krāsns, laboratorijas mēbeļu, ūdens destilācijas iekārtas un datu logeru piegādi, LHEI gatavojas iekārtu un mēbeļu saņemšanai, lai turpinātu infrastruktūras modernizēšanu un darba apstākļu uzlabošanu.

Projektā sasniegtais no 2019. gada 1. septembra līdz 29. novembrim

Projektā veikto iepirkumu rezultātā pārskata periodā LHEI saņēmis jaunas laboratoriju mēbeles, tādējādi būtiski uzlabojot pētniecības infrastruktūru un estētiku. Tāpat kā cits projekta ietvaros iegādātais aprīkojums, uzlabojumi laboratorijās veicina LHEI iesaistīšanos jaunos izpētes virzienos - paleolimnoloģijā, mikroplastmasas daļiņu sastāva un izplatības noskaidrošanā, piesārņotāju bioakumulācijas un pārneses procesu izpratnē. Tiek palielināta kapacitāte arī jau tradicionālajos jūras ekosistēmas komponentu un toksikantu ietekmes pētījumos.

Projektā paveiktais no 2019.g. 1. decembra līdz 2020.g. 29. februārim

Pārskata periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūts piedalījies Daugavpils Unversitātes kā projekta vadošā partnera iepirkumu specifikāciju precizēšanā, gatavojot iepirkumus kutera, pētniecībai aprīkota mikroautobusa, saldētavas un ūdens destilācijas iekārtas piegādei. Jau piegādātās iekārtas (http://www.lhei.lv/lv/jaunumi/622-papildin%C4%81ta-lhei-p%C4%93tniecisk%C4%81-infrastrukt%C5%ABra) tiek aktīvi izmantotas jūras un saldūdens vides pētījumos atbilstoši viedās specializācijas stratēģijas uzstādījumiem. Papildinātā un uzlabotā pētniecības infrastruktūra dod iespējas LHEI veiksmīgāk piedalīties dažādos fundamentālo un lietišķo projektu uzsaukumos ar jaunām pētījumu tēmām. 2019.g. pēdējā ceturksnī LHEI ieguvis finansējumu Latvijas Zinātnes padomes grantam, kā arī sadarbības partnera statusā piedalīsies Baltijas pētījumu programmas projektā par sanešu plūsmām.

Projektā paveiktais no 2020.g. 1. marta līdz 31. maijam

Projekta iepirkumu rezultātā Latvijas Hidroekoloģijas institūtā (LHEI) piegādātas nākamās iekārtas - ūdens destilācijas iekārta un saldētava ļoti zemām temperatūrām.  LHEI piedalījies arī projekta vadošā partnera - Daugavpils Universitātes - iepirkumu specifikāciju precizēšanā kutera un pētniecībai aprīkota mikroautobusa piegādei. Pārskata periodā piegādātās iekārtas ir vieni no pamatakmeņiem sekmīgā laboratoriju darbībā pētniecībai, nodrošinot neierobežotu apjomu speciāli attīrīta ūdens, kā arī paraugu uzglabāšanu vides veselības pētījumiem. Atjaunotā pētniecības infrastruktūra ir īpaši nozīmīga LHEI otrā pēcdoktorantūras granta uzsākšanas brīdī, kas veltīts agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrādei ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskas metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai (http://www.lhei.lv/lv/jaunumi/638-p%C4%93c-s%C4%81npel%C5%BEu-reprodukt%C4%ABvo-trauc%C4%93jumu-konstat%C4%93%C5%A1anas-tiks-p%C4%81rbaud%C4%ABta-%C5%ABdens-vides-kvalit%C4%81te).

Projektā paveiktais no 2020.g. 1. jūnija līdz 31. augustam

Pārskata periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) intensīvi sadarbojies ar iepirkuma par laboratorijas konteinera piegādi uzvarētāju SIA "Moduls", laboratorijas izgatavošanas jautājumos. Laboratorijā paredzēts veikt ievākto makroskopiskās zemūdens floras un faunas paraugu pirmapstrādi un vienkāršākās analīzes dažādu pētījumu vajadzībām, kā arī nacionālā jūras vides monitoringa darbu izpildei.  LHEI piedalījies arī projekta vadošā partnera - Daugavpils Universitātes - iepirkumu specifikāciju precizēšanā  pētniecībai aprīkota mikroautobusa un kravas piekabes piegādei.

Projektā paveiktais no 2020.g. 1. septembra līdz 30. novembrim

Pārskata periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam (LHEI)  piegādāta mobilā laboratorija. Laboratorijā paredzēts veikt ievākto makroskopiskās zemūdens floras un faunas paraugu pirmapstrādi un vienkāršākās analīzes dažādu pētījumu vajadzībām, kā arī jūras vides monitoringa darbu izpildei.  Laboratorijai pievilkta elektrība un tā sagatavota darbam.  Laboratorija tiks arī izmantota studentu darbu izstrādāšanai - individuāli un grupu semināros (skat. attēlos). LHEI piegādāta arī kravas piekabe, kas tiks izmantota nākamajā lauku darbu sezonā. LHEI piedalījies arī projekta vadošā partnera - Daugavpils Universitātes - iepirkumu specifikāciju precizēšanā  pētniecībai aprīkota mikroautobusa piegādei. 



Projektā paveiktais no 2020.g. 1. decembra līdz 2021. gada 28. februārim

Šajā projekta periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam (LHEI)  piegādāts kuteris lauku darbu veikšanai Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastes teritorijā, piegādātājs - SIA "Laivu depo". Kuteris tiks izmantots zemūdens biotopu izpētei, izmantojot nirēju darbu paraugu ievākšanai un zemūdens videofilmēšanu vispārējai biotopu stāvokļa. Zemūdens biotopu apsekošana tiek veikta jūras vides monitoringa darbu ietvaros, savukārt sīkāka izpēte - zinātnisko pētījumu projektos. Vēl projekta vadošais partneris Daugavpils Universitāte ir noslēdzis līgumu par pētniecībai aprīkota mikroautobusa piegādi LHEI, piegādātājs - SIA "TEHAUTO LATGALE". Laboratorijas darbiem pielāgoto mikroautobusu plānots izmantot dažādu projektu piekrastes ekspedīcijās.

Projektā paveiktais no 2021.g. 1. marta līdz 2021. gada 31. maijam

Iepriekšējā projekta periodā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam (LHEI) piegādātais kuteris uzsākts lauku darbu veikšanai Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastes teritorijā. Patlaban kuteris visintensīvāk tiek izmantots LZP granta Nr. lzp-2020/1-0063 "Vienšūnu un heterocītu veidojošo diazotrofu loma Rīgas līča slāpekļa budžeta veidošanā"(NitroBUG) darbos, veicot novērojumus in situ un ievācot pelagiāles paraugus Rīgas līča piekrastē. Kutera nolaišana ūdenī atspoguļota LHEI Facebook lapā ievietotajā video 2021.g. 14. aprīlī - https://www.facebook.com/lheilv/videos/509837103720395

 Šajā periodā piegādāts pētniecībai aprīkotais mikroautobuss, kurš pielāgots laboratorijas darbu veikšanai. Mikroautobusa pirmais brauciens piekrastes ekspedīcijā paraugu ievākšanai un novērojumu veikšanai noticis jau 27.-29. maijā LZP granta Nr. lzp-2019/1-0337 "Invazīvās sugas Neogobius melanostomus loma Baltijas jūras zemūdens aizsargājamo biotopu funkcionēšanā" uzdevumu ietvaros.

Projektā paveiktais no 2021.g. 1. jūnija līdz 2021. gada 31. jūlijam

Projekta laikā  Latvijas Hidroekoloģijas institūtam (LHEI) piegādātā aparatūra un aprīkojums tiek pilnībā un daudzveidīgi izmantoti dažādos LHEI veiktajos pētījumos - Latvijas Zinātnes padomes grantos Nr. lzp-2020/1-0063 un Nr. lzp-2019/1-0337, Interreg 2014.-2020. gadam programmu projektos, jūras monitoringa darbu veikšanai Nacionālā vides monitoringa programmas ietvaros, LIFE programmas projektā LIFE19 NAT/LV000973 REEF, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas projektos Nr. 1‑08/56/2020 un Nr.1-08/191/2020. Pētniecības infrastruktūras papildināšana un atjaunošana projekta ietvaros ir devusi LHEI iespēju sekmīgi startēt dažādos projektu konkursos un palielināt savu zinātnisko kapacitāti un ekselenci.

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.